Materská škola Komenského, Trebišov

Plán aktivít na školský rok 2019/2020

September:

 

1. Adaptačný proces pre novoprijaté deti

2. Vytvorenie plánu IMZ

3. ,,Svetový deň turizmu“, návšteva parku predškoláci

4.   ,,Superstár“ – spoločná akcia na školskom dvore obohatená o spoločný tanec a spoločnú pieseň.

 


Október:

 

1. „Rozlúčka s jeseňou“ spoločná akcia rodičov, detí a  učiteliek na školskom dvore pri príležitosti Svetového dňa     stromov

2. Medzinárodný deň MŠ spojený s tvorivou dielňou ,, Rozprávkové lampáše“
/ v spolupráci s rodinou/

3. ,,Týždeň zdravia „ – Svetový deň výživy - odšťavovanie ovocia, príprava ovocných šalátov, pečenie koláčov s ovocím a ochutnávka nátierok z ovocia a zeleniny.

4. ,,Mesiac úcty k starším“ – čítanie kníh starými rodičmi.

 

November:

 

1. ,,Predškolská zrelosť“ - prednáška pre rodičov

2. Logopedická depistáž

3. Divadelné predstavenie v materskej škole.

 

December

 

1. ,, Kto prichádza na Mikuláša?“ - /Mikuláš, anjel a čert v materskej škole/

2. ,,Čas vianočný“- spoločné vystúpenie detí v triedach.

 

Január:

 

1. ,,Tanec so snehom“ – tvorivá súťaž medzi triedami

2. ,,Domček pre vtáčiky a ich umiestňovanie na školskom dvore “- zhotovenie kŕmidiel pre vtáčiky v spolupráci s rodičmi.

 

Február:

 

1. Fašiangový karneval

 

Marec:

 

1. ,,Kniha je môj kamarát“

2. Mesiac knihy – Návšteva knižnice v MsKS v Trebišove

3. Fotografovanie na tablo a zhotovovanie tabla

4. ,,Predškoláci a otvorená hodina na základnej škole“ - návšteva základnej školy

5. ,, Svetový deň vody“- 22.3. 2020

 

Apríl:

 

1.,,Budenie prírody“ - Prírodovedné pokusy s klíčením semien: šošovica, cícer, pšenica

2. „Deň narcisov“ - zapojiť sa do ligy boja proti rakovine

3. „Deň Zeme“ – vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami vlastné predstavy o Zemi

 

Máj:

 

1. ,,Stavanie MÁJA“

2. „Rozprávka“ – spoločné vystúpenie detí v MsKs

3. ,,Evička nám ochorela“- obohacovať a vedieť prezentovať poznatky týkajúce sa ochrany zdravia

 

Jún:

 

1. ,, Lúka plná prekvapení“ -MDD na školskom dvore

2. ,,Trojboj“ – zúčastniť sa olympiády MŠ- rozvíjať rýchlosť, obratnosť a pohotovosť, utvárať schopnosť čestného zápolenia

3. ,,Slávnostná rozlúčka s materskou školou“ – rozlúčka predškolákov spojená s odovzdávaním osvedčenia absolventa predprimárneho vzdelávania.