Materská škola Komenského, Trebišov

Čo potrebujete pri zápise

Milí rodičia,

Vaše dieťa bude prijaté

do materskej školy na základe:

 

Øpísomnej žiadosti zákonného zástupcu

Øzákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou predkladá aj potvrdenie, o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa,

Ø  zákonný zástupca môže podať žiadosť  osobne v budove materskej školy Komenského Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt margarétka kreslená 1964/11 v Trebišove  alebo elektronicky,

Ø  zákonný zástupca môže podať ručne napísanú žiadosť, alebo si môže stiahnuť formulár žiadosti, ktorý je zverejnený na webovom sídle materskej školy:   www.mskomenskehotv.sk  (vľavo, zápis deti do MŠ)

 

 

Podmienky prijatia

Zobraziť zdrojový obrázokMaterská škola Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov

PODMIENKY  PRIJATIA  DETÍ   DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/23

 

Východiská :

1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Vyhláška 541 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. decembra 2021

o materskej škole platná od 1.1.2022

 

V súlade s uvedenou platnou legislatívou a po dohode so zriaďovateľom stanovujeme podmienky prijímania detí do materskej školy Komenského 1964/11 v Trebišove  nasledovne:

 

Počet prijatých detí bude možný v závislosti od počtu otvorených tried MŠ v danom školskom roku v súlade s týmito podmienkami:

 

Spravidla prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov.

Prednostne budú prijaté deti, ktoré:

-        dosiahli päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné,

-       aj  po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť,

-       majú trvalý pobyt v TV a patria do spádu materskej školy.

Ostatné kritériá určené riaditeľkou materskej školy  prerokované  pedagogickou radou a tiež po dohode so zriaďovateľom .  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

-         majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ,

-        k 31. augustu dovŕšia tri roky veku života a do určeného termínu ( 31. mája príslušného kalendárneho roka ) podajú prihlášku do MŠ,

-       ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy.

 

Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky by deti mali                          

       -       zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas

       -     spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, 

             umývanie sa, pýtanie sa na toaletu)

        -    primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou

        -    mať osvojené základné stravovacie návyky (piť z hrnčeka, držať lyžicu...)

 

 

V  priebehu roka bude možné prijať dieťa len v prípade voľného miesta v otvorených triedach / triede.

 

Počet detí v jednotlivých triedach je podmienený § 28 ods. 9, 10 a 11 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka MŠ najneskôr do 1. mája príslušného kalendárneho roka na budove MŠ miesto a čas podania žiadosti, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

 

Žiadosť do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť u riaditeľky alebo u zástupkyne školy priamo v MŠ od 2.5.2022 do 15.5.2022, stiahnuť z webového sídla MŠ alebo samostatne napísať. Vyplnenú žiadosť i potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa doručí rodič MŠ.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka riaditeľka vydá do 15. júna.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ počas školského roka vydá riaditeľka MŠ do 30. dňa odo dňa prevzatia žiadosti.

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí odošle riaditeľ MŠ zákonným zástupcom elektronicky alebo osobne v listovej podobe. 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

 

 

 

Dňa: 30.4.2022                                                                                                Mgr. Andrea Demková

                                                                                                                              riaditeľka školy

                                                                                                                          

 

Zobraziť zdrojový obrázok

 

 

 

Celoročný zber papiera -súťaž

zberpapiera

Pri nástupe dieťaťa september 2021

 

Materská škola, ul. Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov

child01

Pri nástupe dieťaťa  do materskej školy je potrebné priniesť:


toaletný papier 4 ks, uteráčik, mydlo, hygienické vreckovky / celé balenie /, papuče, posteľné obliečky, posteľnú plachtu s gumičkou, vankúš, paplón, pyžamo.

Všetky veci označte celým menom a priezviskom.

Rodič pri nástupe dieťaťa predloží aj písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

(dostupné na stiahnutie v ľavej časti na stránke školy)