Materská škola Komenského, Trebišov

Koncepcia školy

,,Materská škola má dať dieťaťu taký základ,
aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania“

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny), šťastný (vyrovnaný, zdravý) a zodpovedný (v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu) človek. (Milénium, 2002)
Cieľom preprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
V rámci realizácie projektu máme stanovené prioritné dlhodobé ciele. Čiastkové ciele si stanovujeme vždy v súlade s konkrétnymi požiadavkami a potrebami cieľových skupín frekventantov.

 

1. dlhodobé ciele a úlohy:
 • vytvárať podmienky pre zaškolenosť čo najväčšieho počtu detí prostredníctvom nového alternatívneho prístupu informačno – komunikačných technológií (ďalej len „IKT“),
 • posilňovať individuálny prístup k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s uplatnením poznatkov pedagogickej diagnostiky a individuálnych vzdelávacích postupov,
 • podporovať detské sebavedomie, samostatnosť a istotu vo svoje schopnosti systematickým uplatňovaním variabilných, inovačných  prístupov, foriem a metód,
 • aktívne a pravidelne zapájať školu do rôznych foriem reprezentácie a mimoškolskej činnosti formou súťaží, prehliadok a pod.,
 • vytvoriť projekt na využite IKT v spolupráci so základnou školou.

 

2. krátkodobé ciele a úlohy:
 • pri rozpracovaní učebných osnov vytvárať alternatívne spôsoby edukácie pomocou IKT,
 • vo výchovno – vzdelávacom procese zabezpečiť materiálne potreby pre využívanie IKT,
 • podporovať tvorivosť každej učiteľky pri výrobe učebných pomôcok a didaktickej techniky,
 • pravidelne počas edukácie využívať širokú škálu metodických postupov na vylepšovanie komunikácie v slovenskom jazyku,
 • neustále zlepšovať pracovné prostredie učiteliek a ostatných zamestnancov materskej školy v súlade s dodržiavaním platných predpisov BOZP, PO a CO,
 • využívať progresívne formy práce s literárnym dielom (maľované čítanie, riadené čítanie atď.) prostredníctvom premietania textu a ilustrácií cez dataprojektor,
 • zmeniť spôsob samotnej edukácie prostredníctvom dataprojektorov,
 • získať vedomosti a zručnosti pri hre atraktívnym spôsobom, pričom učiteľ nie je autorita, ktorá diktuje dieťaťu, čo má robiť, ale pomocník a organizátor hier,
 • uplatňovať humánny prístup učiteliek k deťom a skvalitniť kontakt školy s rodičmi,
 • zvyšovať environmentálne vedomie rodičov a detí a ich záujem o prírodu a okolie materskej školy.

 

Cieľe predprimárneho vzdelávania sú:
 • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
 • získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ atď.).